Ga naar de homepage van Boek als Cadeau
VERJAARDAG | VRIENDSCHAP | LIEFDE | TROUWEN | GEBOORTE | VERHUIZEN | NIEUWJAAR
PENSIOEN | VADER | MOEDER | OPA | OMA | ABRAHAM | SARAH | DIVERS | INSPIRATIE

Boek als Cadeau
is een activiteit van Onelinerbooks

Tel.: 085 - 87 68 905

KvK nr.: 39091821
BTW nummer: NL2472.54.320.B01

Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onelinerbooks. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Onelinerbooks middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Onelinerbooks zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Onelinerbooks worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Onelinerbooks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Onelinerbooks en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Onelinerbooks heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Onelinerbooks website(s) te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Onelinerbooks zijn vrijblijvend. Onelinerbooks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Onelinerbooks. Onelinerbooks is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Onelinerbooks dit mee binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Onelinerbooks gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Onelinerbooks.

2.4 De administratie van Onelinerbooks geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Onelinerbooks verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Onelinerbooks verrichte leveringen. Onelinerbooks erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: de titel van het boek dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte boeken; de prijs van het boek; de verzendkosten, het totale orderbedrag, aflevergegevens; het bestelnummer van de overeenkomst; het e-mailadres van Onelinerbooks, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 - Levering en levertijden
3.1 De door Onelinerbooks opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De klant heeft in ieder geval het recht om de koop ongedaan te maken, als de levering niet binnen 30 dagen na het plaatsen van de order is geschiedt. Dit geldt niet als Onelinerbooks en de klant andere afspraken in deze hebben gemaakt.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4 - Prijzen en betaling
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief omzetbelasting en exclusief handlings- en verzendkosten. Deze verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product en per land verschillen. De bezorgkosten worden genoemd bij de productinformatie.

4.2 De klant kan zelf kiezen op welke van de navolgende wijzen hij wenst te betalen: eenmalige machtiging, creditcard of iDEAL. Betaling geschiedt zonder betalingskorting of compensatie aan Onelinerbooks. Alle betalingen geschieden via de Buckaroo Payment Engine.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Onelinerbooks gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Onelinerbooks te weigeren.

4.4 Wanneer een betaling via een eenmalige incasso mislukt, ontvangt de klant het verzoek om het bedrag aan Onelinerbooks te betalen. Mocht deze betaling niet volgen, dan is Onelinerbooks gerechtigd - na een aanmaning uiteraard - de incasso in handen te geven van een incassobureau. Bijkomende incassokosten en rente zullen de klant dan ook in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag per invordering van € 120,-.

Artikel 5 - Overmacht
5.1 Onelinerbooks is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendom van producten
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Onelinerbooks, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Onelinerbooks.com zijn voldaan.

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Onelinerbooks geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Onelinerbooks garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Onelinerbooks geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Onelinerbooks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Onelinerbooks de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen tien dagen na aflevering aan Onelinerbooks te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Het reeds door de klant betaalde bedrag van de aankoop wordt door Onelinerbooks binnen 30 dagen aan de klant terug gestort.

Artikel 9 - Bestellingen en communicatie
9.1 Onelinerbooks is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Onelinerbooks, dan wel tussen Onelinerbooks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Onelinerbooks.

Artikel 10 - Persoonsgegevens en privacy
10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Onelinerbooks. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Onelinerbooks. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Onelinerbooks in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Onelinerbooks over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Onelinerbooks. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 - Diversen
11.1 Indien de klant aan Onelinerbooks schriftelijk opgave doet van een adres, is Onelinerbooks gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Onelinerbooks een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Onelinerbooks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Onelinerbooks deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Onelinerbooks is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijke recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onelinerbooks is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

HOME | HOE WERKT HET | VOORWAARDEN | ZAKELIJK | CONTACT | LINKS
All rights reserved; © 2007-2013; Boek als Cadeau is een activiteit van Onelinerbooks.